Cập nhật dữ liệu đến ngày 20/01/2022 (Số liệu được lấy từ ngày 22/08/2021)
Số liệu tổng hợp
F0
Tổng F0: 8.865
Trong ngày: 36
Đã khỏi: 7.677
Trong ngày: 276
Tử vong: 0
Trong ngày: 0
Số liệu mắc mới trong ngày (F0 )
Cộng đồng: 8
Phong tỏa: 0
Khu cách ly: 28
Khu vực


Trạng thái
  8.865
1.401
336
1.436
  0
  7.677
  0
  0
Lớp dữ liệu
Nhà thuốc 
88
Điểm bán hàng 
5
Cơ sở y tế
 
29
  • Nguy cơ rất cao
  • Nguy cơ cao
  • Nguy cơ
  • Bình thường mới